"Colt Group Ltd"

"Colt Group Ltd"

Colt įmonių grupė įkurta 1931 metais Dižiojoje Britanijoje. Imonės veiklos sritis yra klimato kontrolės bei dūmų šalinimo sistemų gamyba.

Automatinės dūmų užuolaidos SmokeMaster SM3
Automatinės dūmų užuolaidos SmokeMaster SM3

 

SmokeMaster - tai automatinës ruloninës
dumu užuolaidos, kurios gaisro atveju
apriboja erdvëje dumu išplitima.
Užuolaida sudalija erdve i reikalingus ar
nustatytus dumu segmentus tuo tikslu,
kad dumai, karštis ir degimo produktai
negalëtu patekti i kitas erdvës patalpas.
SmokeMaster puikiai tinka patalpoms,
kur estetinës, logistinës ar techninës
priežastys neleidžia irengti fiksuotu dumu
užuolaidu. Tai yra prekybos centruose,
gamybinëse salëse, sandëliuose,
garažuose bei oro uostuose.

  SmokeMaster - tai automatinės ruloninės dūmų užuolaidos, kurios gaisro atveju apriboja erdvėje dūmų išplitimą. Užuolaida sudalija erdvę į reikalingus ar nustatytus dūmų segmentus tuo tikslu, kad dūmai, karštis ir degimo produktai negalėtų patekti i kitas erdvės patalpas. SmokeMaster puikiai tinka patalpoms, kur estetinės, logistinės ar techninės priežastys neleidžia įrengti fiksuotų dumų užuolaidų. Tai yra prekybos centruose, gamybinėse salėse, sandėliuose, garažuose bei oro uostuose.

Nattūralaus (gaisro) vėdinimo vožtuvai Firelight
Nattūralaus (gaisro) vėdinimo vožtuvai Firelight

 

Colt Firelight - tai naturalaus vëdinimo
sistema su lengvomis permatomomis
plokštëmis, tinkanti tiek dumu
išmetimui, tiek ir kasdieniniam
vëdinimui. Sistema sukurta specialiai
montuoti stiklo fasaduose, stoglangiuose
bei kituose stikliniuose paviršiuose.
Firelight vožtuvai naudojama
pramoniniuose ir komerciniuose
pastatuose.

  Colt Firelight - tai natūralaus vėdinimo sistema su lengvomis permatomomis plokštėmis, tinkanti tiek dūmų išmetimui, tiek ir kasdieniniam vėdinimui. Sistema sukurta specialiai montuoti stiklo fasaduose, stoglangiuose bei kituose stikliniuose paviršiuose. Firelight vožtuvai naudojama pramoniniuose ir komerciniuose pastatuose.

 

SOLAR FIN - Reguliuojama apsaugos nuo saulės sistema
SOLAR FIN - Reguliuojama apsaugos nuo saulės sistema

 

Colt Solarfin stacionari arba
reguliuojama groteliø sistema,
kuri gali bûti montuojama
stiklinio fasado prieðakyje ir ant
stikliniø stogo konstrukcijø.
Sistema vasarà susilpnina
tiesioginës saulës radiacijà,
apsaugo vidines patalpas nuo
áðilimo. Þiemos metu aprûpina
pastato vidø optimaliu saulës
energijos kiekiu.
Tai ágalina þymiai sumaþinti
pastato árengimo ir
eksploatavimo iðlaidas. Ðiltuoju
metø periodu sumaþëja patalpø
vëdinimo sànaudos, o ðaltuoju
patalpø apðildymo iðlaidos.
Tai ávairiapusio pritaikymo
apsaugos nuo saulës sistema,
skirta komerciniams ir
pramoniniams pastatams.

  Colt Solarfin - stacionari arba reguliuojama grotelių sistema, kuri gali būti montuojama stiklinio fasado priešakyje ir ant stiklinių stogo konstrukcijų. Sistema vasarą susilpnina tiesioginės saulės radiaciją, apsaugo vidines patalpas nuo įšilimo. Žiemos metu aprūpina pastato vidų optimaliu saulės energijos kiekiu. Tai įgalina žymiai sumažinti pastato įrengimo ir eksploatavimo išlaidas. Šiltuoju metų periodu sumažėja patalpų vėdinimo sąnaudos, o šaltuoju - patalpų apšildymo išlaidos.Tai įvairiapusio pritaikymo apsaugos nuo saulės sistema, skirta komerciniams ir pramoniniams pastatams.

 

"Colt Group" (Didžioji Britanija) gaminamos įrangos apžvalga.
"Colt Group" (Didžioji Britanija) gaminamos įrangos apžvalga.

Žemiau pateiktame buklete galima susipažinti su "Colt Group" gaminama įranga

SOLAR FIN - Reguliuojama apsaugos nuo saulės sistema
SOLAR FIN - Reguliuojama apsaugos nuo saulės sistema

 

Colt Solarfin stacionari arba
reguliuojama groteliø sistema,
kuri gali bûti montuojama
stiklinio fasado prieðakyje ir ant
stikliniø stogo konstrukcijø.
Sistema vasarà susilpnina
tiesioginës saulës radiacijà,
apsaugo vidines patalpas nuo
áðilimo. Þiemos metu aprûpina
pastato vidø optimaliu saulës
energijos kiekiu.
Tai ágalina þymiai sumaþinti
pastato árengimo ir
eksploatavimo iðlaidas. Ðiltuoju
metø periodu sumaþëja patalpø
vëdinimo sànaudos, o ðaltuoju
patalpø apðildymo iðlaidos.
Tai ávairiapusio pritaikymo
apsaugos nuo saulës sistema,
skirta komerciniams ir
pramoniniams pastatams.

  Colt Solarfin - stacionari arba reguliuojama grotelių sistema, kuri gali būti montuojama stiklinio fasado priešakyje ir ant stiklinių stogo konstrukcijų. Sistema vasarą susilpnina tiesioginės saulės radiaciją, apsaugo vidines patalpas nuo įšilimo. Žiemos metu aprūpina pastato vidų optimaliu saulės energijos kiekiu. Tai įgalina žymiai sumažinti pastato įrengimo ir eksploatavimo išlaidas. Šiltuoju metų periodu sumažėja patalpų vėdinimo sąnaudos, o šaltuoju - patalpų apšildymo išlaidos.Tai įvairiapusio pritaikymo apsaugos nuo saulės sistema, skirta komerciniams ir pramoniniams pastatams.

 

SOLAR C - Stacionari apsaugos nuo saulės sistema
SOLAR C - Stacionari apsaugos nuo saulės sistema

 

Colt Solar C tai lengvasvorë
apsaugos nuo saulës sistema,
nereikalaujanti dideliø techniniø
sànaudø ir maksimaliai iðpildanti
vartotojø reikalavimus. Sistema
tvirtinama iðorinëje pastato pusëje,
aukðèiau arba viduryje stiklinio
pavirðiaus, kad iðsklaidytø á vidø
patenkanèià dienos ðviesà.
Vasaros metu sistema apsaugo
pastato vidø nuo ryðkios ðviesos,
saulës radiacijos ir neleidþia jam
stipriai áðilti. Þiemà esant maþam
saulës aktyvumui, sistema aprûpina
pastato vidø pasyviàja saulës
energija jà atspindëdamas.
Solar C sistema skirta
gyvenamiesiems namams,
prekybiniams ir pramoniniams
pastatams.

  Colt Solar C tai lengvasvorė apsaugos nuo saulės sistema, nereikalaujanti didelių techninių sąnaudų ir maksimaliai išpildanti vartotojų reikalavimus. Sistema tvirtinama išorinėje pastato pusėje, aukščiau arba viduryje stiklinio paviršiaus, kad išsklaidytų į vidų patenkančią dienos šviesą. Vasaros metu sistema apsaugo pastato vidų nuo ryškios šviesos, saulės radiacijos ir neleidžia jam stipriai įšilti. Žiemą esant mažam saulės aktyvumui, sistema aprūpina pastato vidų pasyviaja saulės energija ją atspindėdamas. Solar C sistema skirta gyvenamiesiems namams, prekybiniams ir pramoniniams pastatams.

 

Automatinės dūmų užuolaidos SmokeMaster SM3
Automatinės dūmų užuolaidos SmokeMaster SM3

 

SmokeMaster - tai automatinës ruloninës
dumu užuolaidos, kurios gaisro atveju
apriboja erdvëje dumu išplitima.
Užuolaida sudalija erdve i reikalingus ar
nustatytus dumu segmentus tuo tikslu,
kad dumai, karštis ir degimo produktai
negalëtu patekti i kitas erdvës patalpas.
SmokeMaster puikiai tinka patalpoms,
kur estetinës, logistinës ar techninës
priežastys neleidžia irengti fiksuotu dumu
užuolaidu. Tai yra prekybos centruose,
gamybinëse salëse, sandëliuose,
garažuose bei oro uostuose.

  SmokeMaster - tai automatinės ruloninės dūmų užuolaidos, kurios gaisro atveju apriboja erdvėje dūmų išplitimą. Užuolaida sudalija erdvę į reikalingus ar nustatytus dūmų segmentus tuo tikslu, kad dūmai, karštis ir degimo produktai negalėtų patekti i kitas erdvės patalpas. SmokeMaster puikiai tinka patalpoms, kur estetinės, logistinės ar techninės priežastys neleidžia įrengti fiksuotų dumų užuolaidų. Tai yra prekybos centruose, gamybinėse salėse, sandėliuose, garažuose bei oro uostuose.

Nattūralaus (gaisro) vėdinimo vožtuvai Firelight
Nattūralaus (gaisro) vėdinimo vožtuvai Firelight

 

Colt Firelight - tai naturalaus vëdinimo
sistema su lengvomis permatomomis
plokštëmis, tinkanti tiek dumu
išmetimui, tiek ir kasdieniniam
vëdinimui. Sistema sukurta specialiai
montuoti stiklo fasaduose, stoglangiuose
bei kituose stikliniuose paviršiuose.
Firelight vožtuvai naudojama
pramoniniuose ir komerciniuose
pastatuose.

  Colt Firelight - tai natūralaus vėdinimo sistema su lengvomis permatomomis plokštėmis, tinkanti tiek dūmų išmetimui, tiek ir kasdieniniam vėdinimui. Sistema sukurta specialiai montuoti stiklo fasaduose, stoglangiuose bei kituose stikliniuose paviršiuose. Firelight vožtuvai naudojama pramoniniuose ir komerciniuose pastatuose.

 

WCO - natūralaus oro išmetimo įrenginys
WCO - natūralaus oro išmetimo įrenginys

 

WCO - tai naturalaus oro išmetimo
vožtuvas, pritaikytas nuolatiniam
vëdinimui ir automatiniam gaisro
vëdinimui. WCO viršuje yra grotelës,
kurias galima nustatyti bet kokioje
reikalingoje padëtyje. Taip pat yra dvi
valdomos šoninës užsklandos. Dël to
WCO gali buti naudojamas visomis oro
salygomis. Be to, vožtuvo našumas gali
buti pritaikytas pagal poreikius. WCO
naudojami pramoniniuose ir
komunaliniuose pastatuose.

  WCO - tai natūralaus oro išmetimo vožtuvas, pritaikytas nuolatiniam vėdinimui ir automatiniam gaisro vėdinimui. WCO viršuje yra grotelės,kurias galima nustatyti bet kokioje reikalingoje padėtyje. Taip pat yra dvi valdomos šoninės užsklandos. Dėl toWCO gali būti naudojamas visomis oro sąlygomis. Be to, vožtuvo našumas gali buti pritaikytas pagal poreikius. WCO naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose.

 

Duagiafunkcinė vėdinimo sistema MF
Duagiafunkcinė vėdinimo sistema MF

  Vėdinimo sistema MF tinkama naudoti esant bet kokioms oro salygoms. Ji veikia naudodama natūralų oro išmetimą ir nereikalauja energijos. Sutrumpinimas MF (Multi Functional) reiškia "miltifunkcinis", kadangi šis vėdinimo vožtuvas ne tik gali buti naudojamas visomis oro salygomis, bet taip pat galibuti naudojamas automatiniam gaisro vėdinimui bei papildomam dienos šviesos įleidimui i patalpas. Sistema tinkama tiek pramoniniams, tiek ir komerciniams pastatams. Priklausomai nuo specifiniu reikalavimu ir pritaikymo, ši sistema gali būti ivairių dydžių ir varijantų.

FCO - natūralaus vėdinimo fasadinis įrenginys
FCO - natūralaus vėdinimo fasadinis įrenginys

 

FCO (Facade Clear Opening - atvira
anga fasade) - tai naturalaus
vëdinimo vožtuvas su grotelëmis,
specialiai sukonstruotas montavimui
fasaduose. FCO tinka naturaliam
oro tiekimui, reikalingam gaisro
kontroliavimui. Be to, FCO gali buti
naudojamas kaip papildomas
švieslangis. FCO naudojami
pramoniniuose ir komunaliniuose
pastatuose.

  FCO (Facade Clear Opening - atvira anga fasade) - tai naturalaus vėdinimo vožtuvas su grotelėmis, specialiai sukonstruotas montavimui fasaduose. FCO tinka naturaliam oro tiekimui, reikalingam gaisro kontroliavimui. Be to, FCO gali būti naudojamas kaip papildomas švieslangis. FCO naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose.

 

Meteor natūralaus vėdinimo (priešgaisrinis) vožtuvas
Meteor natūralaus vėdinimo (priešgaisrinis) vožtuvas

 

EuroMeteor - tai naturalaus
vedinimo vožtuvas, tinkamas dumu,
karšcio ir degimo produktu
šalinimui. Be to, vožtuvas gali buti
naudojamas kasdieniniam vedinimui
bei papildomam dienos šviesos
tiekimui.EuroMeteor yra specialiai
sukurtas tokioms patalpoms, kuriose
turi buti išlaikomos griežti
strukturiniai, terminiai bei akustiniai
reikalavimai. EuroMeteor
naudojami pramoniniuose ir
komunaliniuose pastatuose, ku,riuose
reikia užtikrinti priešgaisrine
apsauga ir didelio našumo vedinima.

  Meteor - tai natūralaus vėdinimo vožtuvas, tinkamas dumų, karšcio ir degimo produktų šalinimui. Be to, vožtuvas gali butinau dojamas kasdieniniam vėdinimui bei papildomam dienos šviesos tiekimui. Meteor yra specialiai sukurtas tokioms patalpoms, kuriose turi buti išlaikomi griežti struktūriniai, terminiai bei akustiniai reikalavimai. Meteor naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose, kuriuose reikia užtikrinti priešgaisrinę apsaugą ir didelio našumo vedinimą.

 

Meteor natūralaus vėdinimo (priešgaisrinis) vožtuvas
Meteor natūralaus vėdinimo (priešgaisrinis) vožtuvas

 

EuroMeteor - tai naturalaus
vedinimo vožtuvas, tinkamas dumu,
karšcio ir degimo produktu
šalinimui. Be to, vožtuvas gali buti
naudojamas kasdieniniam vedinimui
bei papildomam dienos šviesos
tiekimui.EuroMeteor yra specialiai
sukurtas tokioms patalpoms, kuriose
turi buti išlaikomos griežti
strukturiniai, terminiai bei akustiniai
reikalavimai. EuroMeteor
naudojami pramoniniuose ir
komunaliniuose pastatuose, ku,riuose
reikia užtikrinti priešgaisrine
apsauga ir didelio našumo vedinima.

  Meteor - tai natūralaus vėdinimo vožtuvas, tinkamas dumų, karšcio ir degimo produktų šalinimui. Be to, vožtuvas gali butinau dojamas kasdieniniam vėdinimui bei papildomam dienos šviesos tiekimui. Meteor yra specialiai sukurtas tokioms patalpoms, kuriose turi buti išlaikomi griežti struktūriniai, terminiai bei akustiniai reikalavimai. Meteor naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose, kuriuose reikia užtikrinti priešgaisrinę apsaugą ir didelio našumo vedinimą.

 

WCO - natūralaus oro išmetimo įrenginys
WCO - natūralaus oro išmetimo įrenginys

 

WCO - tai naturalaus oro išmetimo
vožtuvas, pritaikytas nuolatiniam
vëdinimui ir automatiniam gaisro
vëdinimui. WCO viršuje yra grotelës,
kurias galima nustatyti bet kokioje
reikalingoje padëtyje. Taip pat yra dvi
valdomos šoninës užsklandos. Dël to
WCO gali buti naudojamas visomis oro
salygomis. Be to, vožtuvo našumas gali
buti pritaikytas pagal poreikius. WCO
naudojami pramoniniuose ir
komunaliniuose pastatuose.

  WCO - tai natūralaus oro išmetimo vožtuvas, pritaikytas nuolatiniam vėdinimui ir automatiniam gaisro vėdinimui. WCO viršuje yra grotelės,kurias galima nustatyti bet kokioje reikalingoje padėtyje. Taip pat yra dvi valdomos šoninės užsklandos. Dėl toWCO gali būti naudojamas visomis oro sąlygomis. Be to, vožtuvo našumas gali buti pritaikytas pagal poreikius. WCO naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose.

 

FCO - natūralaus vėdinimo fasadinis įrenginys
FCO - natūralaus vėdinimo fasadinis įrenginys

 

FCO (Facade Clear Opening - atvira
anga fasade) - tai naturalaus
vëdinimo vožtuvas su grotelëmis,
specialiai sukonstruotas montavimui
fasaduose. FCO tinka naturaliam
oro tiekimui, reikalingam gaisro
kontroliavimui. Be to, FCO gali buti
naudojamas kaip papildomas
švieslangis. FCO naudojami
pramoniniuose ir komunaliniuose
pastatuose.

  FCO (Facade Clear Opening - atvira anga fasade) - tai naturalaus vėdinimo vožtuvas su grotelėmis, specialiai sukonstruotas montavimui fasaduose. FCO tinka naturaliam oro tiekimui, reikalingam gaisro kontroliavimui. Be to, FCO gali būti naudojamas kaip papildomas švieslangis. FCO naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose.

 

SOLAR C - Stacionari apsaugos nuo saulės sistema
SOLAR C - Stacionari apsaugos nuo saulės sistema

 

Colt Solar C tai lengvasvorë
apsaugos nuo saulës sistema,
nereikalaujanti dideliø techniniø
sànaudø ir maksimaliai iðpildanti
vartotojø reikalavimus. Sistema
tvirtinama iðorinëje pastato pusëje,
aukðèiau arba viduryje stiklinio
pavirðiaus, kad iðsklaidytø á vidø
patenkanèià dienos ðviesà.
Vasaros metu sistema apsaugo
pastato vidø nuo ryðkios ðviesos,
saulës radiacijos ir neleidþia jam
stipriai áðilti. Þiemà esant maþam
saulës aktyvumui, sistema aprûpina
pastato vidø pasyviàja saulës
energija jà atspindëdamas.
Solar C sistema skirta
gyvenamiesiems namams,
prekybiniams ir pramoniniams
pastatams.

  Colt Solar C tai lengvasvorė apsaugos nuo saulės sistema, nereikalaujanti didelių techninių sąnaudų ir maksimaliai išpildanti vartotojų reikalavimus. Sistema tvirtinama išorinėje pastato pusėje, aukščiau arba viduryje stiklinio paviršiaus, kad išsklaidytų į vidų patenkančią dienos šviesą. Vasaros metu sistema apsaugo pastato vidų nuo ryškios šviesos, saulės radiacijos ir neleidžia jam stipriai įšilti. Žiemą esant mažam saulės aktyvumui, sistema aprūpina pastato vidų pasyviaja saulės energija ją atspindėdamas. Solar C sistema skirta gyvenamiesiems namams, prekybiniams ir pramoniniams pastatams.

 

"Colt Group" (Didžioji Britanija) gaminamos įrangos apžvalga.
"Colt Group" (Didžioji Britanija) gaminamos įrangos apžvalga.

Žemiau pateiktame buklete galima susipažinti su "Colt Group" gaminama įranga

Duagiafunkcinė vėdinimo sistema MF
Duagiafunkcinė vėdinimo sistema MF

  Vėdinimo sistema MF tinkama naudoti esant bet kokioms oro salygoms. Ji veikia naudodama natūralų oro išmetimą ir nereikalauja energijos. Sutrumpinimas MF (Multi Functional) reiškia "miltifunkcinis", kadangi šis vėdinimo vožtuvas ne tik gali buti naudojamas visomis oro salygomis, bet taip pat galibuti naudojamas automatiniam gaisro vėdinimui bei papildomam dienos šviesos įleidimui i patalpas. Sistema tinkama tiek pramoniniams, tiek ir komerciniams pastatams. Priklausomai nuo specifiniu reikalavimu ir pritaikymo, ši sistema gali būti ivairių dydžių ir varijantų.
LIETUVIŠKAI
News