SOLAR C - Stacionari apsaugos nuo saulės sistema

SOLAR C - Stacionari apsaugos nuo saulės sistema

 

Colt Solar C tai lengvasvorë
apsaugos nuo saulës sistema,
nereikalaujanti dideliø techniniø
sànaudø ir maksimaliai iðpildanti
vartotojø reikalavimus. Sistema
tvirtinama iðorinëje pastato pusëje,
aukðèiau arba viduryje stiklinio
pavirðiaus, kad iðsklaidytø á vidø
patenkanèià dienos ðviesà.
Vasaros metu sistema apsaugo
pastato vidø nuo ryðkios ðviesos,
saulës radiacijos ir neleidþia jam
stipriai áðilti. Þiemà esant maþam
saulës aktyvumui, sistema aprûpina
pastato vidø pasyviàja saulës
energija jà atspindëdamas.
Solar C sistema skirta
gyvenamiesiems namams,
prekybiniams ir pramoniniams
pastatams.

  Colt Solar C tai lengvasvorė apsaugos nuo saulės sistema, nereikalaujanti didelių techninių sąnaudų ir maksimaliai išpildanti vartotojų reikalavimus. Sistema tvirtinama išorinėje pastato pusėje, aukščiau arba viduryje stiklinio paviršiaus, kad išsklaidytų į vidų patenkančią dienos šviesą. Vasaros metu sistema apsaugo pastato vidų nuo ryškios šviesos, saulės radiacijos ir neleidžia jam stipriai įšilti. Žiemą esant mažam saulės aktyvumui, sistema aprūpina pastato vidų pasyviaja saulės energija ją atspindėdamas. Solar C sistema skirta gyvenamiesiems namams, prekybiniams ir pramoniniams pastatams.

 

 
Technical information
 
LIETUVIŠKAI
News