SOLAR FIN - Reguliuojama apsaugos nuo saulės sistema

SOLAR FIN - Reguliuojama apsaugos nuo saulės sistema

 

Colt Solarfin stacionari arba
reguliuojama groteliø sistema,
kuri gali bûti montuojama
stiklinio fasado prieðakyje ir ant
stikliniø stogo konstrukcijø.
Sistema vasarà susilpnina
tiesioginës saulës radiacijà,
apsaugo vidines patalpas nuo
áðilimo. Þiemos metu aprûpina
pastato vidø optimaliu saulës
energijos kiekiu.
Tai ágalina þymiai sumaþinti
pastato árengimo ir
eksploatavimo iðlaidas. Ðiltuoju
metø periodu sumaþëja patalpø
vëdinimo sànaudos, o ðaltuoju
patalpø apðildymo iðlaidos.
Tai ávairiapusio pritaikymo
apsaugos nuo saulës sistema,
skirta komerciniams ir
pramoniniams pastatams.

  Colt Solarfin - stacionari arba reguliuojama grotelių sistema, kuri gali būti montuojama stiklinio fasado priešakyje ir ant stiklinių stogo konstrukcijų. Sistema vasarą susilpnina tiesioginės saulės radiaciją, apsaugo vidines patalpas nuo įšilimo. Žiemos metu aprūpina pastato vidų optimaliu saulės energijos kiekiu. Tai įgalina žymiai sumažinti pastato įrengimo ir eksploatavimo išlaidas. Šiltuoju metų periodu sumažėja patalpų vėdinimo sąnaudos, o šaltuoju - patalpų apšildymo išlaidos.Tai įvairiapusio pritaikymo apsaugos nuo saulės sistema, skirta komerciniams ir pramoniniams pastatams.

 

 
Technical information
 
LIETUVIŠKAI
News